Captain Kuldeep Singh Solanki, MD Sainik Mining visits Pakri Barwadih

Captain Kuldeep Singh Solanki, MD Sainik Mining visits Pakri Barwadih

On 13th September, 2018 Captain Kuldeep Singh Solanki, MD Sainik Mining visits Pakri Barwadih Coal Mining Site.